http://50in.blogspot.com/2007/12/50_5782.html
日文五十音拼音片假名-清音

日文五十音片假名 日文五十音發音 日文五十音練習

a

ka

sa

ta

na

ha

ma

ya

ra

wa

i

ki

shi

chi

ni

hi

miriu

ku

su

tsu

nu

fu

mu

yu

ru

n

e

ke

se

te

ne

he

mereo

ko

so

to

no

ho

mo

yo

ro

o


五十音習字 五十音輸入 學五十音 快熟五十音 日文五十音教學

沒有留言:

張貼留言